A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Qui chế Chi tiêu nội bộ trường Mầm non Tuân Tức năm học 2019-2020

 

                   

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TUÂN TỨC                                                                           Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc                  

 

QUI CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ

(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá:     /QÑ-MNTT ngaøy    thaùng      naêm 2020  cuûa Hieäu tröôûng Tröôøng Mầm non Tuaân Töùc)

 

CHÖÔNG I

NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG

Ñieàu 1: Muïc ñích xaây döïng qui cheá

1. Taïo quyeàn töï chuû trong quaûn lyù vaø chi tieâu taøi chính cho Thuû tröôûng ñôn vò.

2. Laø caên cöù ñeå quaûn lyù, thanh toaùn caùc khoaûn chi tieâu trong ñôn vò, thöïc hieän kieåm soaùt cuûa Kho baïc Nhaø nöôùc, cô quan quaûn lyù caáp treân, cô quan taøi chính vaø caùc cô quan thanh tra, kieåm toaùn theo quy ñònh.

3. Söû duïng taøi saûn coâng ñuùng muïc ñích vaø coù hieäu quaû.

4. Thöïc haønh tieát kieäm vaø choáng laõng phí trong chi tieâu.

Ñieàu 2: Nguyeân taéc xaây döïng

1. Qui cheá chi tieâu noäi boä do Hieäu tröôûng ñôn vò ban haønh sau khi toå chöùc thaûo luaän roäng raõi, daân chuû, coâng khai trong ñôn vò vaø coù yù kieán thoáng nhaát cuûa caùc toå, coâng ñoaøn ñôn vò.

2. Qui cheá chi tieâu noäi boä ñöôïc gôûi Phoøng Giaùo duïc vaø Đaøo taïo, Phoøng taøi chính, Kho baïc Nhaø nöôùc ñeå laøm caên cöù kieåm soaùt chi.

          3. Qui cheá chi tieâu noäi boä bao goàm caùc quy ñònh veà cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc, möùc chi thoáng nhaát trong ñôn vò, baûo ñaûm hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng ñaëc thuø cuûa ñôn vò, söû duïng kinh phí ñuùng muïc ñích, tieát kieäm vaø coù hieäu quaû.

Ñieàu 3: Caên cöù ñeå xaây döïng quy cheá

1. Nhöõng vaên baûn chính ñöôïc söû duïng ñeå laøm caên cöù laø

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

          Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/12/2005 của Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị về việc chuyển các trường trên địa bàn huyện Thạnh Trị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị quản lý thành đơn vị dự toán cấp 3 kể từ ngày 01/01/2006;

          Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ qui định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 3360/QÑ-CT.UBND ngaøy 30 thaùng 12 naêm 2016 cuûa Chuû tòch Uyû ban nhaân daân huyeän Thaïnh Trò veà vieäc giao quyeàn töï chuû, töï chòu traùch nhieäm veà taøi chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn huyện Thạnh Trị;

Căn cứ thông tư 139/2010/TT-BTC, ngày 21/09/2010 của Bộ tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 1427/SGDĐT-KHTC ngày 16/7/2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn các khoản thu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 1467/SGDĐT-KHTC ngày 22/7/2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thu chi học phí cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các hoạt động thu chi dịch vụ khác năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Các Quyết định giao dự toán hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

    Các văn bản liên quan đến những quy định về tài chính hiện hành khác.

 

CHÖÔNG II

NHÖÕNG QUI ÑÒNH VEÀ MOÄT SOÁ KHOAÛN CHI, MÖÙC CHI CHO CAÙC HOAÏT ÑOÄNG THEO CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ CUÛA ÑÔN VÒ

* NGUOÀN NGAÂN SAÙCH CAÁP : Số tiền: 3.873.539.000 đ

          * NGUỒN THU HỌC PHÍ (40% chi cải cách tiền lương, dự kiến: 14.896.000đ và 60% chi hoạt dự kiến 22.344.000đ)

Ñieàu 4: Chi tieàn löông, tieàn coâng, tieàn thöôûng vaø caùc khoaûn ñoùng goùp

1. Chi tieàn löông (Muïc: 6000)

          Tieàn löông cô baûn cuûa caùc caù nhaân ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

* Tieàn löông = HSL x möùc löông toái thieåu chung do Chính phuû quy ñònh

2. Chi tieàn coâng: (Muïc: 6050)

Taát caû nhaân vieân (khoâng vaøo bieân cheá) ñöôïc traû tieàn coâng theo quy ñònh Nhà nước.

3. Chi phuï caáp (Muïc: 6100)

Phuï caáp löông cuûa caù nhaân ñöôïc chi theo cheá ñoä hieän haønh do Nhà nước qui ñònh ñoái vôùi töøng ñoái töôïng.

Ñoái vôùi tröôøng hôïp laøm theâm giôø, Hieäu tröôûng seõ phaân coâng giaùo vieân laøm vieäc phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng  vieäc.

4. Chi tieàn thöôûng töø nguoàn ngaân saùch caáp

Caùc caù nhaân ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn coâng nhaän caùc danh hieäu Chieán só thi ñua, Lao ñoäng tieân tieán vaø caùc tröôøng hôïp ñöôïc khen thöôûng khaùc thì caên cöù vaøo möùc thöôûng cuï theå do caùc caáp coù thaåm quyeàn ñaõ ra quyeát ñònh vaø ñôn vò tröïc thuoäc thöïc hieän theo Quyeát ñònh ñoù.

5. Chi caùc khoaûn ñoùng goùp (Muïc: 6300)

          Các khoản đóng góp theo mức lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của từng viên chức trong biên chế được đơn vị chi trả gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, BHTN theo qui định hiện hành.

           6. Chi mua nước uống

           Mua nước để văn phòng cho GV uống (hóa đơn bán lẻ )

7. Chi phụ cấp tăng thêm

           Chi phụ cấp tăng thêm cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên đến cuối năm phải có đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên ít nhất 1.000.000 đồng/ người. Nếu kinh phí hoạt động đến cuối năm còn tồn nhiều thì mức chi cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng theo thực tế.

          Ñoái vôùi tröôøng hôïp laøm theâm giôø, Hieäu tröôûng seõ phaân coâng cán bộ, giaùo vieân, nhân viên laøm vieäc phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng vieäc nhưng số giờ làm thêm trong năm của mỗi cán bộ, công chức không được vượt quá 200 giờ/năm/người.

          Đối với trường hợp làm thêm trong những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì mỗi cán bộ, giaùo vieân, nhân viên sẽ được hỗ trợ mỗi người 100.000 đ/ngày.

          Ñieàu 5: Veà söû duïng ñieän trong cô quan( Muïc: 6500)

          Quy ñònh veà söû duïng caùc thieát bò ñieän:

a. Taét bôùt ñeøn chieáu saùng trong caùc phoøng laøm vieäc.

b. Giaûm ít nhaát 50% soá löôïng ñeøn chieáu saùng ôû caùc haønh lang, khu vöïc saân…

c. Khoâng söû duïng ñieän phuïc vuï cho nhu caàu caù nhaân cuûa caùn boä, giaùo vieân, coâng  nhaân vieân (caùn boä, giaùo vieân, coâng  nhaân vieân töï thanh toaùn chi phí tieâu thuï ñieän maø mình ñaõ söû duïng)

d. Chi phí söû duïng ñieän cuûa ñôn vò phaûi ñöôïc thanh toaùn theo hoaù ñôn thöïc teá cuûa Coâng ty ñieän löïc vaø phaûi ñöôïc thuû tröôûng ñôn vò kyù duyeät.

Ñieàu 6: Veà söû duïng vaät tö vaên phoøng ( Muïc: 6550)

1. Caùc loaïi vaät tö vaên phoøng nhö: Giaáy A4, möïc maùy in, kim baám, keïp   giaáy, ghim keïp, sô mi nuùt, sô mi hôïp……phaûi ñöôïc thuû tröôûng ñôn vò xeùt duyeät

2. Chi phí vaät tö vaên phoøng ñöôïc thanh toaùn theo phieáu keâ mua haøng hoaëc hoaù ñôn Taøi chính .

Ñieàu 7: Chi phí thoâng tin, tuyeân truyeàn, lieân laïc ( Muïc: 6600)

Veà söû duïng ñieän thoaïi:

+ Söû ñuïng ñieän thoaïi cô quan:

- Ñoái vôùi ñieän thoaïi baøn ñaët taïi ñôn vò (soá ÑT: 02993.818.545) Hieäu tröôûng, Phoù Hieäu tröôûng coù traùch nhieäm quaûn lyù chaët cheõ vieäc söû duïng ñieän thoaïi ñaõ ñöôïc laép ñaët taïi cô quan mình.

- Cöôùc phí ñieän thoaïi ñöôïc ñôn vò thanh toaùn theo hoaù ñôn thöïc teá cuûa böu chính vieãn thoâng vaø phaûi ñöôïc thuû tröôûng ñôn vò kyù duyeät.

Veà mua saùch baùo, vaø caùc taøi lieäu tuyeân truyeàn:

- Chæ mua saùch, baùo, taïp chí, phim aûnh, aán phaåm truyeàn thoâng….khi coù yeâu caàu caàn thieát vaø coù söï ñoàng yù cuûa thuû tröôûng ñôn vò.

 - Cöôùc phí ñöôïc thanh toaùn theo hoaù ñôn hôïp phaùp, hôïp leä.

Ñieàu 8: Chi tieâu hoäi nghò (Muïc: 6650)

- Thực hiện theo quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

1. Phaïm vi aùp duïng

a. Chi tieâu hoäi nghò neâu trong qui cheá naøy ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc hoäi nghò sau  ñaây do ñôn vò toå chöùc:

- Khai giảng

- Toång keát naêm học.

- Hoäi nghò caùn boä coâng chöùc.

- Hoïp hoäi ñoàng haøng thaùng.

- Trung thu

- Hoïp taäp huaán, thao giảng, trieån khai caùc vaên baûn baûn chæ ñaïo cuûa caáp treân.

b. Chi tieâu Hoäi nghò neâu trong Qui cheá naøy coøn ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi cuoäc hoïp maët kyû nieäm Ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam (20/11), 8/3, 20/10, Lễ tết…. Caùc khoaûn chi trong Hoäi nghò naøy ñöôïc thanh toaùn töø nguoàn ngaân saùch caáp cho ñôn vò.

2. Ñònh möùc chi

Chi giải khát giữa giờ: 40.000đ/người/ngày (nếu họp 1 buổi được thanh 20.000đ/ người), (theo khoản 3 Điều 2 quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ñieàu 9: Coâng taùc phí (Muïc: 6700)

Thực hiện theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

          1. Thanh toaùn tieàn taøu xe

          * Chứng từ thanh toán phụ cấp lưu trú cho viên chức được cử đi công tác là giấy đi đường có kí duyệt của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng và có kí xác nhận đóng dấu nơi đến, ngày đi của cơ quan, đơn vị nơi viên chức đến công tác, (nếu đi hội họp, tập huấn phải công văn hoặc thơ mời liên quan đến nội dung công tác).

Ngöôøi ñi coâng taùc ñi baèng xe caù nhaân, khoâng coù veù taøu xe thì ñöôïc thanh toaùn theo giaù cöôùc thoâng thöôøng cuûa tuyeán ñöôøng thöïc teá ñaõ ñi cuï theå nhö sau:

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán TT Phuù Loäc: 30.000ñ/chuyeán ñi veà

+Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Chaâu Höng: 40.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Thaïnh Trò: 12.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Thaïnh Taân: 30.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Vónh Lôïi: 40.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Vónh Thaønh: 30.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Laâm Taân: 30.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán xaõ Laâm Kieát : 30.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán TH Thaïnh Trò2: 20.000ñ/chuyeán ñi veà

+Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán TP Soùc Traêng: 60.000ñ/chuyeán ñi veà

+Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán TP Caàn Thô: 160.000ñ/chuyeán ñi veà

+ Tuyeán ñöôøng töø Tuaân Töùc ñeán TP. HCM: 250.000ñ/chuyeán ñi veà

2. Phuï caáp coâng taùc phí (phuï caáp löu truù)

* Ngöôøi ñi coâng taùc ñöôïc thanh phuï caáp löu truù nhö sau:

- Ñi coâng taùc trên 10km trong Tỉnh 50.000 ngày, trong huyện 30.000 ngày.

* Chöùng töø thanh toaùn phuï caáp löu truù cho vieân chöùc ñöôïc cöû ñi coâng taùc laø giaáy ñi ñöôøng coù kyù duyeät cuûa Hieäu tröôûng hoaëc Phoù hieäu tröôûng vaø coù kyù xaùc nhaän ñoùng daáu ngaøy ñeán, ngaøy ñi cuûa cô quan, ñôn vò nôi vieân chöùc ñeán coâng taùc.

Ñieàu 10: Chi phí thueâ möôùn(Muïc: 6750)

1. Chi thueâ möôùn phöông tieän vaän chuyeån, thueâ nhaân coâng:

- Neáu döôùi 500.000đ thanh toaùn baèng bieân nhaän + giaáy ñeà nghò thanh toaùn.

- Neáu treân 500.000 ñoàng thanh toaùn theo hôïp ñoàng cuï theå.

2. Chi ñaøo taïo laïi caùn boä:

Caùc khoaûn chi phí ñöôïc thanh toaùn cho hoïc vieân bao goàm:

a. Tieàn taøu xe:

- Moãi ñôït, hoïc vieân ñöôïc thanh toaùn tieàn taøu xe cho 01 löôït ñi vaø 01 löôït veà.

b. Tieàn hoïc phí, tieàn aên...

- Hoïc phí: thanh toaùn theo phieáu thu cuûa nôi ñaøo taïo.

- Tieàn aên: 50.000đ ngày

          - Tieàn troï: Thanh theo hoùa ñôn thöïc teá (hóa đơn tài chính)

Ñieàu 11: Chi phí söûa chöõa thöôøng xuyeân taøi saûn coá ñònh phục vuï coâng taùc chuyeân moân ( Muïc: 6900)

          - Khi taøi saûn bò hö hoûng, caùc boä phaän ñang quaûn lyù, söû duïng taøi saûn phaûi coù baûn ñeà nghò söûa chöõa gôûi Keá toaùn ñeå trình Hieäu tröôûng Quyeát ñònh cho söûa chöõa.

Ñieàu 12: Chi phí nghieäp vuï chuyeân moân (Muïc: 7000)

          - Chi mua haøng hoùa, vaät tö duøng cho chuyeân moân cuûa töøng ngaønh thanh toaùn theo hoùa ñôn thöïc teá.

          - Chi mua saùch, in aán, photo taøi lieäu chæ duøng cho chuyeân moân cuûa ngaønh theo phieáu thu, baûng keâ mua haøng thöïc teá.

          - Chi mua trang kỹ thuật thiết bị chuyên dùng, khai bế giảng, chi mua sách, thiết bị cho thư viện, chi khen thưởng học sinh cuối năm, chi thực hiện chuyên đề.

          - Chi hỗ trợ cho giáo viên thi GV giỏi huyện, mỗi người không quá 200.000đ/người (có danh sách ký nhận).

Ñieàu 13: Chi mua saém taøi saûn coá ñònh duøng cho coâng taùc chuyeân moân (Muïc: 9050)

          - Vieäc mua saém taøi saûn coá ñònh thöïc hieän ñuùng theo quy ñònh hieän haønh cuûa Nhà nước.

      Điều 14: Quản lý tài sản

          - Các phòng ban, bộ môn được trang bị các loại máy móc phải được sử dụng đúng mục đích trên tinh thần tiết kiệm, bảo quản tốt tài sản được giao, các máy khi hư hỏng phải báo hỏng cho bộ phận theo dõi tài sản về Ban giám hiệu để có kế hoạch sửa chữa hoặc thay thế và thanh toán theo thực tế.

      - Tài sản bị mất do người quản lý và sử dụng thiếu trách nhiệm thì bị xử lý theo quy định của Nhà nước.

      - Tài sản của phòng, bộ môn nơi do hiệu trưởng giao trách nhiệm quản lý và sử dụng cho phòng bộ môn đó. Nếu phòng, bộ môn khác có nhu cầu sử dụng thì phải có ý kiến của Hiệu trưởng.

      - Không được tự ý đưa tài sản ra khỏi trường. Nếu đơn vị ngoài trường mượn thì phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

      - Nếu có nhận, phòng bộ môn nơi không chấp hành các quy định trên thì bộ phận được giao quản lý tài sản đó và tổ bảo vệ có quyền lập biên bản thu giữ tài sản và báo cho nhà trường giải quyết.

Ñieàu 15: Chi khaùc (Muïc: 7750)

          - Chi hỗ trợ khác: Thanh toán theo hóa đơn được Hiệu trưởng phê duyệt.

           - Chi nước uống hội hợp, hội nghị, sinh hoạt chuyên môn...

           - Chi hỗ trợ các phong trào do trường, ngành phát động (20/10, 20/11, 8/3, hội thi an toàn giao thông, ngày xuân cho bé, hội thao...(nếu có)

           - Các khoản chi khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

* NGUOÀN THU SÖÏ NGHIEÄP (NGUOÀN THU HOÏC PHÍ)

          1. Nguồn thu sự nghiệp 40% chi cải cách tiền lương,

          2. Số còn lại 60% sử dụng vào các nội dung sau:

- Chi khen thưởng học sinh, cấp bằng hiện vật (Có hóa đơn, in, ép giấy khen kèm Quyết định khen thưởng và danh sách học sinh có xác nhận của giáo viên dạy lớp)

- Chi hỗ trợ cho các phong trào (Lập bản dự trù trước khi tổ chức phải được Hiệu trưởng phê duyệt. Chứng từ phải đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp), cụ thể như:

+ Hổ trợ tổ chức chuyên đề cấp Huyện, thao giảng cấp Huyện,... Mỗi chuyên đề là 100.000đ, thanh toán bằng danh sách ký tên, hóa đơn tài chính kèm lịch thao giảng.

+ Tham gia các hội thi cấp Huyện - Tỉnh, thanh toán bằng danh sách ký tên,  hóa đơn tài chính kèm Lịch thao giảng.

- Chi hoạt động thường xuyên của trường như điện nước, VPP, công tác phí, đào tạo,...

- Chi mua sách, tranh ảnh phục vụ cho giảng dạy.

- Chi tăng cường cơ sở vật chất như: Sửa chửa nhỏ ,...thanh toán bằng biên nhận của người cung cấp dịch vụ, hóa đơn tài chính.

- Chi khác.

 

CHƯƠNG III

NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHẦN

CHÊNH LỆCH THU LỚN HƠN CHI

         

          MỤC A: XÁC LẬP VÀ PHÂN BỔ PHẦN CHÊNH LỆCH THU LỚN HƠN CHI: ( Thực hiện khi có kinh phí)

          Điều 16: Áp dụng Điều 15 của Nghị Định số 16/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp)

          3. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên

a) Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm, đơn vị được quyết định mức trích vào các quỹ cho phù hợp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Mức trích cụ thể của các quỹ theo quy định tại Điểm a Khoản này và việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị. Nội dung chi từ các quỹ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

           Điều 17: Xác lập phần chênh lệch thu lớn hơn chi

          - Phần chênh lệch thu lớn hơn chi là phân còn lại của tổng nguồn thu đơn vị (bao gồm: nguồn ngân sách cấp) sau khi trang trải các khoản chi phí và chi các khoản nợ còn tồn động của giáo viên, các khoản đóng góp theo qui định.

          Điều 18: Phân bố sử dụng phần chênh lệch thu lớn hơn chi

          Phần chênh lệch thu lớn hơn chi  của đơn vị được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức trong biên chế được giao và lao động hợp đồng là 35 người tính từ ngày 01/01/2020.         

          Điều 19: Phương thức chi trả thu nhập tăng thêm

          1. Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho từng giáo viên, nhân viên có đóng góp cho hoạt động của đơn vị trong một năm.

          2. Mức thu nhập tăng thêm của từng cá nhân tối thiểu là 1.000.000 đồng/ 01 người.

         Điều  20: Những trường hợp không được chia thu nhập tăng thêm

1. Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

a. Nếu trong 01 năm có 01 tổ trưởng bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bị trừ 50% mức thu nhập tăng thêm được hưởng ở năm đó.

b. Nếu trong 01 năm có 02 tổ trưởng bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bị trừ 100% mức thu nhập tăng thêm được hưởng ở năm đó.

2. Đối với Tổ trưởng

a. Nếu trong 01 năm có 01 giáo viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, tổ trưởng bị trừ 50% mức thu nhập tăng thêm được hưởng ở năm đó.

b. Nếu trong 01 năm có 02 giáo viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, tổ trưởng bị trừ 100% mức thu nhập tăng thêm được hưởng ở năm đó.

3. Đối với chi ủy chi bộ

a. Nếu trong năm có 01 đảng viên bị khiển trách mỗi thành viên của chi ủy bị trừ 50% mức thu nhập được hưởng ở năm đó.

b. . Nếu trong năm có 02 đảng viên bị khiển trách mỗi thành viên của chi ủy bị trừ 100% mức thu nhập được hưởng ở năm đó.

4. Đối với ban chấp hành công đoàn

a. Nếu trong  năm có 01 đoàn viên bị khiển trách mỗi thành viên của ban chấp hành bị  trừ 50% mức thu nhập được hưởng ở năm đó.

b. Nếu trong năm có 02 đoàn viên bị khiển trách mỗi thành viên của chi ủy bị trừ 100% mức thu nhập được hưởng ở năm đó.

5. Đối với bản thân viên chức

a. Nếu trong  01 năm bị kỷ luật từ khiển trách 01 lần trở lên, viên chức đó bị  trừ 50% mức thu nhập được hưởng ở năm đó.

a. Nếu trong  01 năm bị kỷ luật từ khiển trách 02 lần trở lên, viên chức đó bị  trừ 50% mức thu nhập được hưởng ở năm đó.

 

                        MỤC C: QUI ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KHOẢN CHI KHEN THƯỞNG TỪ PHẦN CHÊNH LỆCH THU LỚN HƠN CHI

Điều 21 : Phạm vi sử dụng chi khen thưởng, quỹ phúc lợi và Chi tăng cường cơ sở vật chất

1. Quỹ khen thưởng: Khoản chi này áp dụng đối với các trường hợp khen thưởng được nêu tại khoản 4 điều 4 của quy chế này đã được cấp trên cấp Kinh phí khe thưởng nhưng không đảm bảo đủ chi.

2. Quỹ phúc lợi: Chi CB, GV, NV nhân dịp tết nguyên đán, ngày 20/11.

3. Chi tăng cường cơ sở vật chất: Mua sắm trang bị thêm CSVC cho trường.

          CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ñieàu 22: Quy chế đã được thông qua hội nghị CBCC và được thống nhất cao, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi lớn  về cơ chế, chính sách tài chính thì sẽ sửa đổi, bổ sung xem xét phê duyệt.

Ñieàu 23: Quy chế này áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về cơ chế chính sách tài chính thì được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế sau khi có ý kiến thống nhất trong nội bộ gửi các cơ quan chức năng bằng văn bản.

- Kế toán được quyền từ chối thanh toán đối với một trong các trường hợp sau: chứng từ không hợp lệ, vượt chế độ, chứng từ tẩy xóa sai quy định,...

- Thủ quỹ chỉ chi tiền khi có chứng từ đầy đủ và ký duyệt của lãnh đạo.

Điều 24: Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắt, các bộ phận báo cáo Hiệu trưởng để xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Quy chế này được gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước nơi Trường mở tài khoản, Phòng Tài Chính - Kế hoạch và thông báo toàn trường theo quy định hiện hành./.

  

                                                                   HIEÄU TRÖÔÛNG

                                                                                          


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 275