A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TUÂN TỨC                                                                           Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc                                                                          
Số:  84/KH-MNTT
 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020

 

Căn cứ Công văn số 259/PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Thạnh Trị về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019 - 2020;

Trường Mầm non Tuân Tức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non (GDMN) năm học 2019 - 2020 với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo" như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục, năm học 2019 - 2020 GDMN xã Tuân Tức tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; duy trì ổn định tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học, tăng huy động trẻ dưới 5 tuổi.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, tăng cường năng lực quản trị nhà trường, thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất-tinh thần cho trẻ.

4. Tăng cường các điều kiện nâng cao chất lượng thực hiện chương trình; đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề giáo dục, phát triển chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì kết quả phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; đảm bảo thực hiện đầy đủ Quyền trẻ em.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN. Tiếp tục triển khai tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN.

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các cơ sở GDMN.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là đổi mới sinh hoạt chuyên môn hướng đến chất lượng thực sự và vượt trội; thực hiện các quy định theo Điều lệ trường mầm non, quy định về tài chính, dân chủ và công khai chất lượng.

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, cập nhật số liệu chính xác, thường xuyên trên phần mềm cơ sở dữ liệu của ngành; Đổi mới công tác quản lý nguồn tài chính của trường, có kế hoạch thu chi hợp lý, phản ánh hồ sơ rõ ràng, lưu trữ cẩn thận.

Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch đồng thời triển khai duyệt kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng cá nhân, tổ, lớp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.

Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất. Quan tâm đến đời sống của giáo viên ngoài biên chế; Làm công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường;

Giải quyết và ngăn chặn kịp thời những tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em, vi phạm Điều lệ trường mầm non.

3. Phát triển mạng lưới trường, lớp; Tăng cường cơ sở vật chất

Tiếp tục quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ, phù hợp với điều kiện của địa phương và nhà trường, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện Đề án xóa điểm Trung Bình.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo theo kế hoạch và chỉ tiêu của địa phương; vận động 100% trẻ điểm trung tâm ở bán trú.

Chú trọng xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt ở các điểm trường lẻ.

Rà soát, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Việc tự làm đồ dùng đồ chơi cần đảm bảo vệ sinh, an toàn, không ô nhiễm, tránh hình thức, phù hợp, tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi.

Duy trì giữ vững trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Xây dựng kế hoạch tham mưu để mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo Thông tư 02( đặc biệt ưu tiên cho lớp MG 5 tuổi).

4. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Triển khai cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo phân cấp quản lý hiệu quả.

Duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo quy định của tiêu chuẩn PCGDMNTNT.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

5.1 Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo quy định Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thực hiện công tác tự kiểm tra, đánh giá cơ sở GDMN trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho 100% trẻ trong thời gian ở tại trường; rà soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng vệ sinh, bếp ăn, khu vui chơi... đảm bảo sạch sẽ, an toàn cho trẻ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực sư phạm, lòng yêu nghề, yêu trẻ; tập trung bồi dưỡng về kỹ năng chăm sóc trẻ, kỹ năng ứng xử, giao tiếp với trẻ và phụ huynh học sinh, kỹ năng xử lý tình huống khi trẻ gặp nạn, có vấn đề về sức khỏe... trong toàn bộ đội ngũ CBQL, GV, NV của đơn vị. Tuyệt đối không bạo hành trẻ dưới mọi hình thức. Kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ.

Cam kết về việc đảm bảo an toàn cho trẻ về các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng các quy định hiện hành.

5.2 Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN.

Huy động mọi nguồn lực duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ được ăn bán trú và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại trường. Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.

Thực hiện vệ sinh ATTP theo quy định hiện hành (Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT- BYT-BGDĐT).

Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 12/5/2016 Quy định công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi ( trẻ 61 đến 78 tháng).

Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.

Đảm bảo tính khẩu phần ăn cho trẻ theo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dinh dưỡng dành cho người Việt Nam của Bộ Y tế( Quyết định 2824/2007 /QĐ-BYT) và chương trình GDMN.

Thỏa thuận với phụ huynh tiền ăn nhằm cung cấp 60-70 % nhu cầu khẩu phần và trẻ được uống sữa tại trường, có các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non, trong năm học cố gắng duy trì tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày và tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại điểm trung tâm đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các trường MN, MG.

Triển khai rộng rãi mô hình “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, chú trọng giáo dục kỹ nắng sống cho trẻ Mầm non, góp phần hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ.

5.3 Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Chỉ đạo chuyên môn phát triển chương trình GDMN phù hợp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ.

Tăng cường điều kiện thực hiện Chương trình: Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN; tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ GVMN tổ chức thực hiện Chương trình; đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang bị tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho GVMN.

Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020: Hoàn thiện xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao năng lực đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường cơ hội thực hành, trải nghiệm, phát triển toàn diện cho trẻ; hoàn thiện, nhân rộng mô hình điểm về thực hiện chuyên đề.

Chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ theo quy định của chương trình GDMN.

Thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng: Cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ dưới nhiều hình thức. Xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiếp tục triển khai Chương trình cho trẻ Mẫu giáo làm quen với tiếng Anh ở những nơi có điều kiện (điểm Tân Định).

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/3/2018 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” của tỉnh Sóc Trăng. Tăng cường các điều kiện, trang bị tài liệu, học liệu; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, đảm bảo đạt các mục tiêu của Đề án.

Tích hợp có hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện chương trình GDMN; đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ GDĐT về việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Thực hiện các chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Tập trung nguồn lực bồi dưỡng tập huấn đội ngũ, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ; Nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt khuyến khích giáo viên tự học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet và phần mềm soạn giảng online.

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên giỏi cấp huyện tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp huyện theo kế hoạch của Phòng GDĐT.

Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học: "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Nâng cao năng lực CBQL về quản lý trường học, hiểu biết, nắm vững, triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, đặc biệt là quản lý công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tăng cường vai trò CBQL trong việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN.

Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN và thực hiện đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Phó Hiệu trưởng trường Mầm non. Đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng theo Điều lệ trường Mầm non.

Phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Khai thác hiệu quả cổng thông tin điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý, công khai chất lượng giáo dục, vừa tạo ra một kênh thông tin phong phú tuyên truyền về GDMN, để giáo viên có thể tìm hiểu về trường, vừa có thể tương tác thông tin, chia sẽ kinh nghiệm.

7. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Làm chuyển biến nhận thức của các đoàn thể, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội mọi cá nhân, tập thể, cộng đồng về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển của GDMN xã Tuân Tức; xác định rõ vai trò trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, hợp đồng trách nhiệm vận động trong tổ chức mình thực hiện mục tiêu giáo dục.

Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong việc vận động các tầng lớp trong xã hội tham gia tư vấn, hỗ trợ trường trong việc giáo dục học sinh.

Tham mưu tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Thực hiện tốt chính sách xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN.

Đẩy mạnh học tập, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN trong Tỉnh.

8. Tăng cường ứng dụng CNTT

Đẩy mạnh CCHC, thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong đơn vị; lưu trữ hồ sơ theo quy định kiểm định chất lượng giáo dục, tăng cường sử dụng các phần mềm để hỗ trợ công tác quản lý và nâng cao chất lượng CSGD trẻ.

Rà soát, cập nhật số liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm PCGDMNNT.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN

Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, quy định của Ngành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả; đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục cho trẻ khuyết tật.

Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyền thông, để mọi người hiểu hơn về bậc học mầm non.

Tham gia bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyền chăm sóc và giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ.

Tham gia viết bài tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của trường Mầm non Tuân Tức thực hiện trong năm học 2019-2020, đề nghị các CB-GV-NV nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai, quán triệt trong đội ngũ để thực hiện đạt hiệu quả tốt./.

                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                                                                                                           LÂM THANH DIỆU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 275