A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý mầm non

     

  PHÒNG GD&ĐT THẠNH TRỊ                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON TUÂN TỨC                                                                           Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc                  

KẾ HOẠCH 

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN VÀ CBQL MẦM NON NĂM HỌC 2019-2020

            Căn cứ Công văn số 259/PGDĐT-NVMN ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị - Nghiệp vụ Mầm non về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2019-2020;

          Căn cứ Kế hoạch số 431/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý mầm non, phổ thông  năm học 2019-2020;

          Trường Mầm non Tuân Tức xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên Mầm non (GVMN) và cán bộ quản lý (CBQL) năm học 2019-2020 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu của BDTX

          1. Bồi dưỡng thường xuyên theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về Giáo dục mầm non đối với GVMN và CBQL; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN, CBQL; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, CBQL theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên và CBQL: năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, CBQL của đơn vị.

          II. Đối tượng bồi dưỡng và đối tượng được miễn bồi dưỡng

1. Đối tượng áp dụng

a. Giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường mầm non Tuân Tức trực thuộc phòng GDĐT huyện Thạnh Trị.

b. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Tuân Tức (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý).

2. Đối tượng được miễn bồi dưỡng

          Miễn tham gia chương trình BDTX đối với giáo viên, CBQL đang nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm dài hạn, đang đi học tập trung dài hạn từ 06 tháng trở lên hoặc giáo viên, CBQL từ 59 tuổi trở lên đối với nam, 54 tuổi trở lên đối với nữ. Các trường hợp đặc biệt khác phải được sự đồng ý của Trưởng phòng GDĐT.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

          1. Khối kiến thức bắt buộc

          a. Nội dung bồi dưỡng 1:  40 tiết/năm học/CBQL/giáo viên

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020; các văn bản chỉ đạo ngành về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện đổi mới giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

          b. Nội dung bồi dưỡng 2:  40 tiết/năm học/CBQL/giáo viên

          Đối với nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL và giáo viên mầm non, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án, các chuyên đề bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục tổ chức trong năm học 2019-2020.

* Nội dung bồi dưỡng dành cho CBQL

- Mã mô đun: QLMN 3 - Quản lý cảm xúc bản thân của người CBQL trong cơ sở GDMN (20 tiết)

- Mã mô đun: QLMN 4 – Tư tưởng đổi mới đối với người CBQL cơ sở GDMN (20 tiết)

* Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên

- Mã mô đun: GVMN 2 - Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp (20 tiết)

- Mã mô đun: QLMN 33 – Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN (20 tiết)

     2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3: (40 tiết/năm học/CBQL/giáo viên)

          Đối với nội dung bồi dưỡng 3, căn cứ theo nhu cầu của cá nhân, mỗi CBQL và giáo viên lựa chọn các mô đun theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT. Các mô đun được lựa chọn trong năm học 2019-2020 không được trùng với các mô đun mà giáo viên, CBQL đã thực hiện bồi dưỡng trong những năm học trước.  

            IV. Phương pháp và loại hình tổ chức BDTX

            1. Phương pháp BDTX

          CBQL, giáo viên thực hiện BDTX bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, CBQL; tăng cường thực hành tại cơ sở giáo dục mầm non; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giáo viên và CBQL, giữa giáo viên với giáo viên và giữa CBQL với nhau.

          2. Loại hình tổ chức BDTX

a. Thứ nhất, bồi dưỡng tập trung: Thực hiện bồi dưỡng tập trung: hướng dẫn giáo viên, CBQL tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, CBQL trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên, CBQL có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.

     Thời lượng, số lượng giáo viên, CBQL tham gia học tập phải bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định của Quy chế BDTX

b. Thứ hai, bồi dưỡng từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, CBQL bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX và các quy định của Quy chế BDTX.

c. Thứ ba, bồi dưỡng bán tập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, CBQL.

          V. Tài liệu BDTX

          1. Đối với nội dung bồi dưỡng 1 và 2, tài liệu bồi dưỡng là tài liệu của các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Phòng GDĐT, Sở GDĐT hoặc tài liệu từ mạng internet.

          2. Đối với nội dung bồi dưỡng 3, giáo viên, CBQL sử dụng tài liệu bồi dưỡng do Bộ GDĐT; nhà trường thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn hoặc có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.

          3. Tài liệu BDTX dành cho giáo viên, CBQL được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn- Chuyên mục giáo dục và đào tạo - Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

          VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX

          1. Đánh giá và xếp loại kết quả BDTX

a. Đánh gia việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiễn dạy học, giáo dục trẻ; thực tiễn quản lý tại trường. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung Chương trình BDTX và quy định của Quy chế BDTX.

b. Bài kiểm tra lý thuyết, thực hành chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt điểm từ 05 trở lên.

c. Xếp loại kết quả

- Hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, CBQL được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX khi thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả đạt yêu cầu trở lên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục IV;

- Không hoàn thành kế hoạch BDTX: Giáo viên, CBQL không đáp ứng được các yêu cầu tại ý thứ nhất, Điểm c Khoản 1 Mục VI.

          d. Giáo viên, CBQL được xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX thì được cấp chứng chỉ hoàn thành kế hoạch BDTX. Kết quả đánh giáo BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ thực hiện chế độ, chính sách bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp và sử dụng giáo viên, CBQL.

            2. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về kết quả BDTX, tổng hợp, báo cáo kết quả BDTX của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của CBQL, giáo viên về Phòng GDĐT.

- Phòng GDĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với CBQL và giáo viên hoàn thành kế hoạch BDTX.

            VII. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

              1. Hình thức đánh giá tại đơn vị

             - Tổ chức đánh giá kết quả BDTX của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và giáo viên tại đơn vị. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục trẻ tại khối lớp phụ trách thông qua bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành).

          * Xây dựng tiêu chí đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết) tính theo thang điểm 10:

            - Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập: “Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghệm của nội dung lý thuyết BDTX”. Tổng số thành viên của Ban từ 7 đến 13 người (bao gồm lãnh đạo, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên, đại diện Tổ chuyên môn).

          - Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ra đề, Ban chấm điểm trắc nghệm:

          + Xây dựng bộ đề trắc nghiệm ít nhất 20 câu hỏi lý thuyết phù hợp với nội dung đăng ký BDTX của đơn vị

+ Quy định thời gian kiểm tra trắc nghiệm; thực hiện việc chấm điểm trắc nghiệm theo quy định; kiểm tra giám sát việc thực hiện ra đề trắc nghiệm lý thuyết theo quy định của nhà trường đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động BDTX.

- Về hình thức: Tổ chức thong qua bài kiểm tra lý thuyết trực tiếp tính theo thang điểm 10.

* Tiêu chí đánh giá thông qua bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung học thực hành) tính theo thang điểm 10:

          - Tổ chức đánh giá: đánh giá theo tổ chuyên môn.

          - Về hình thức

+ Bài thu hoạch trình trên khổ giấy A4 kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14, đóng cuốn, trang bìa ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ/chức danh;

            + Trình bày vấn đề rõ ràng, súc tích;

          + Văn phong phù hợp với văn phong khoa học; không sai sót về chính tả, dùng từ, đặt câu.

          - Về nội dung

          Trong từng nội dung bồi dưỡng (nội dung 1,2,3), người viết cần:

       + Nêu được những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng theo kế hoạch BDTX của cá nhân (4 điểm).

          + Trình bày việc vận dụng (hoặc phương hướng vận dụng) các kiến thức, kỹ năng đã học trong thực tiễn công tác (6 điểm).

+ Cuối mi nội dung phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

            - Thang điểm

          Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3.

          * Lưu ý: Tổ chuyên môn tổ chức để CBQL, giáo viên trình bày bài thu hoạch trước tổ. Các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của cá nhân.

- CBQL thuộc tổ chuyên môn nào thì được tham gia đánh giá kết quả BDTX tại tổ chuyên môn đó.

Ở từng nội dung bồi dưỡng CBQL, giáo viên chỉ đạt điểm tối đa khi đáp ứng được yêu cầu về nội dung và hình thức.

2. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

+ ĐTB BDTX (nội dung lý thuyết) = (điểm nội dung 1 (10 điểm) + điểm nội dung 2 (10 điểm) : 2

+ ĐTB BDTX (nội dung thực hành) = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm  trung bình các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX  (lý thuyết + thực hành) = (ĐTB BDTX (nội dung lý thuyết) + ĐTB BDTX (nội dung thực hành)): 2

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

3. Hồ sơ lưu BDTX

- Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; bài thu hoạch; bài tập nghiên cứu; các báo cáo theo từng mô đun…

- Đối với tập thể: Kế hoạch BDTX; sổ theo dõi công tác BDTX; biên bản nhận xét, đánh giá BDTX của CBQL và giáo viên; bảng tổng hợp kết quả BDTX của CBQL và giáo viên.

          VIII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Hướng dẫn pHiệu trường, giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX. Xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị năm học 2019-2020 và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX.

- Xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân và của đơn vị gửi về Phòng GDĐT trước ngày 15/01/2020.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên về Phòng giáo dục và đào tạo trước ngày  25/5/2020.

2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng và  giáo viên

- Phó Hiệu trưởng, giáo viên xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX theo Quy chế của Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT.

- Báo cáo tổ chuyên môn, BGH nhà trường về kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ (thông qua báo cáo chuyên đề hoặc bài thu hoạch).

          Trên đây là Kế hoạch BDTX dành cho CBQL và GVMN năm học 2019 - 2020 của trường Mầm non Tuân Tức. Đề nghị các Phó Hiệu trưởng, GV nghiêm túc thực hiện./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 09 : 275